Klauzula informacyjna NCBR

· dotyczy osób, których dane NCBR otrzymał bezpośrednio od tychże osób:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO"), informuję Panią/Pana, że:


1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej:„NCBR") z siedzibą w: Warszawa 00-801, ul. Chmielna 69;


2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:iod@ncbr.gov.pl;


3) dane osobowe są przetwarzane w celu oceny i wyboru projektu, zawarcia i realizacji
umowy o wykonanie i finansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem projektu,
jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno – promocyjnych, jego
odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;


4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a NCBR jest
umocowane do przetwarzania danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i realizacją określonych tamże zadań
NCBR tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym – przeprowadzenia konkursu określonego w Regulaminie
konkursu nr 1/PERUN/2023 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie
badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa
państwa w ramach programu pn. „NOWE TECHNOLOGIE W OBSZARZE
BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA" pk. PERUN;


5) podanie danych osobowych stanowi wymóg Regulaminu konkursu określonego
powyżej i bez ich podania nie można zrealizować celów wskazanych w pkt. 3;


6) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procedury konkursowej i w
okresie realizacji umowy o wykonanie i finansowanie projektu w przypadku jej
zawarcia, a także nadzoru nad wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli,
audytu, oceny działań informacyjno – promocyjnych, odbioru, oceny i rozliczenia
finansowego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz
przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją
kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;


7) odbiorcą danych osobowych będzie Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań
przez NCBR, w tym takim podmiotem jest NCBR+ sp. z o.o. Dane te mogą być także
przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub
organizacyjne; 8) przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania – w sprawie realizacji praw należy kontaktować się z
inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt. 2
powyżej; 9) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator (NCBR) naruszył przepisy o
ochronie danych osobowych;


8) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;


9) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
· dotyczy osób, których danych NCBR nie otrzymał bezpośrednio od tychże osób
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO"), informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej:
„NCBR") z siedzibą w Warszawie 00-801, ul. Chmielna 69;
2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
iod@ncbr.gov.pl;
3) dane osobowe są przetwarzane w celu oceny i wyboru projektu, zawarcia i realizacji
umowy o wykonanie i finansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem projektu,
jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno – promocyjnych, jego
odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
4) dane osobowe zostały pozyskane od Wnioskodawcy w ramach konkursu nr
1/PERUN/2023 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych
lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach
programu pn. „NOWE TECHNOLOGIE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
PAŃSTWA" pk. PERUN;
5) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a NCBR jest
umocowane do przetwarzania danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i realizacją określonych tamże zadań
NCBR tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym – przeprowadzenia konkursu określonego w pkt. 4;
6) Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:
a) Imię i nazwisko;
b) w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą również nazwa prowadzonej działalności, NIP, REGON;
c) Adres;
d) Funkcja/Stanowisko;
e) Nr telefonu, adres e-mail;
f) Wykształcenie;
g) Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy;
h) Doświadczenie zawodowe;
i) Stanowisko/rola w projekcie
j) Głos - w przypadku nagrań np. przebiegu posiedzeń lub paneli;
k) Podpis/podpis elektroniczny;
l) Publikacje naukowe;
m) Inne dane wskazane we Wniosku lub niezbędne do zawarcia umowy o wykonanie
i finansowanie projektu.


7) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania naboru wniosków i w okresie
realizacji umowy o wykonanie i finansowanie projektu w przypadku jej zawarcia, a
także nadzoru nad wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny
działań informacyjno – promocyjnych, odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przechowywane
będą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;


8) odbiorcą danych osobowych będzie Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji przez
NCBR zadań, w tym takim podmiotem jest NCBR+ sp. z o.o. Dane te mogą być także
przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub
organizacyjne;


9) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych
osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; w sprawie realizacji praw można
kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym
udostępnionym w pkt. 2 powyżej;


10) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;


11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;


12) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.